Jeugdcriminaliteit, het belang van vroegtijdig ingrijpen

Jeugdcriminaliteit, het belang van vroegtijdig ingrijpen:Top-400 (brusjes van Top-600) en PIT (Preventie Interventie Team)

In 2011 is vanuit de gemeente gestart met een Top600-aanpak. Dit is de aanpak van 600 personen die de afgelopen jaren relatief veel high-impact delicten hebben gepleegd. Deze aanpak is inmiddels uitgebreid met een Top400-aanpak. De werkwijze voor de Top400 is dezelfde als voor de Top600: het combineren van straf en zorg in een integrale, persoonsgerichte aanpak. Anders dan bij de Top600 ligt de doelstelling van de Top400 niet specifiek op het verminderen van high impact criminaliteit, maar wordt ernaar gestreefd om te voorkomen dat de jongeren en jongvolwassenen op de lijst nieuwe politiecontacten krijgt en verder afglijden qua ernst van politiecontacten. De Top400 betreft een groep die lichter is dan de Top600. Daarnaast zijn juist 'zorgsignalen' kenmerkend voor de samenstelling van de doelgroep. Denk hierbij aan huiselijk geweld, een lopende maatregel, schoolverzuim. De gedachte is dat eerder ingrijpen het meest effectief zou zijn, maar ook met het oog op het voorkomen van meer slachtoffers (minder delicten op de langere termijn). Vanuit een centrale plek (het Actiecentrum veiligheid en zorg) wordt samen met maatschappelijke partners een integraal persoonsgerichte aanpak gecoördineerd.

Vanuit de Top400 wordt ingezet op het screenen van Top400-personen om inzicht te krijgen in hun problematiek en daarop aansluitend passende hulpverlening te kunnen inzetten. Dit gebeurt vanaf het moment dat een regisseur is aangesteld of als er sprake is van een verdenking. Voor de Top400 screent het Preventief Interventie Team (PIT) de personen onder de 16 jaar. Deze screening betreft een verdiepend onderzoek naar de sociale leerbaarheid van de jongere. Uit de screening volgt een profiel van de sterke en zwakke punten van een kind op sociaal gebied en van de onderliggende mechanismen van (probleem) gedrag. Dit biedt concrete aanknopingspunten voor de wijze waarop het (sociaal) leren bij het kind bevorderd kan worden. Het steunen van de jongeren bij het ontwikkelen van de sociale leerbaarheid vermindert het problematische gedrag en negatieve ontwikkeling wordt tegen gegaan.

De workshopleiders Mieke Mertens en Bente Duringhof zullen jullie aan de hand van een casus bovenstaande toelichten.

Sprekersinformatie:

Mieke Mertens is bij het Actiecentrum Veiligheid en Zorg van de gemeente Amsterdam werkzaam als projectleider van de Top-400. Bente Duringhof is bij de afdeling Onderwijs, Jeugd en zorg van de gemeente Amsterdam werkzaam als gedragsdeskundige bij het PIT. 

¬© 2017 Universiteit van Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin